Strona główna » O nas » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują w spółce DPPA Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 54 (zwanej ,,DPPA Audit”). DPPA Audit administruje danymi i wykorzystuje informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. DPPA Audit jest administratorem danych osobowych pozyskanych za jej pośrednictwem, chyba że dana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku wskazuje inaczej.

Rejestrując lub wprowadzając informacje w tym swoje dane osobowe na niniejszą stronę, zgadzają się Państwo na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Na stronie znajdują się linki do innych witryn, które należą do oddzielnych i niezależnych podmiotów prawnych i nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Zbieranie informacji

Osoby odwiedzające tę stronę nie muszą przedstawiać żadnych informacji osobowych w celu skorzystania z niej. Witryna pobiera jedynie informacje świadomie i dobrowolnie wprowadzone przez osoby odwiedzające, w tym m.in. imię i nazwisko, obecne stanowisko, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz inne wprowadzane przez Państwo w trakcie rejestracji.

W przypadku zamiaru zapoznania się z lub woli otrzymywania wyników badań, analiz, publikacji, raportów, subskrypcji, newsletterów i innych materiałów przygotowanych przez specjalistów DPPA Audit, informacji handlowych, merytorycznych lub innych związanych z działalnością DPPA Audit (zwanych dalej ,,Materiałami”), niezbędnym może być podanie danych osobowych w celu rejestracji.

Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach, w tym m.in. w sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Generalnie nie żądamy ściśle prywatnych informacji o charakterze wrażliwych (np. dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznawanej religii, oświadczeń o karalności, zdrowia fizycznego lub psychicznego lub orientacji seksualnej). W razie potrzeby musimy uzyskać wyraźną, pisemną zgodę osoby odwiedzającej na pobranie i wykorzystanie takich informacji.

Dane logowania, pliki cookie i Web beacon

Ta strona zbiera standardowe informacje logowania obejmujące Państwa adresy IP, typ przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się do adresów stron internetowych. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania niniejszą stroną internetową i ułatwienia poruszania się po niej, DPPA Audit lub jego dostawcy usług internetowych mogą stosować pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika) lub pliki Web beacon (obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających określone strony oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików cookie) w celu gromadzenia danych zbiorczych.

Pliki takie stosuje się do monitorowania informacji dotyczących systemów DPPA Audit i klasyfikacji odwiedzających według następujących kryteriów: adres IP, domena, typ przeglądarki, odwiedzane strony. Informacje te są przekazywane do administratorów stron internetowych DPPA Audit, którzy analizują liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne strony, tak aby zapewnić, że serwis internetowy DPPA Audit stanowi przydatne i sprawnie działające źródło informacji.

Ani pliki cookie, ani Web beacon nie gromadzą danych osobowych. Ponadto, w większości przeglądarek użytkownik może zablokować nadchodzące pliki cookie. Należy pamiętać, że po ustawieniu przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie, użytkownicy mogą w pewnych okolicznościach nie uzyskać dostępu do niektórych części serwisu DPPA Audit. Dodatkowe informacje dotyczące używania przez nas plików cookies i innych technologii monitorujących oraz wyjaśniające w jaki sposób można je kontrolować znajdą Państwo w naszej informacji o plikach cookies.

Dane kontaktowe o charakterze służbowym

Firma DPPA Audit przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do danych jej kontrahentów i osób ich reprezentujących. Państwa dane kontaktowe o charakterze służbowym, które uzyskane zostały w ramach relacji biznesowych pomiędzy DPPA Audit a Panem/Panią lub podmiotem, który Państwo reprezentujecie (w związku z negocjowanymi bądź zawartymi z DPPA Audit umowami, świadczonymi lub oferowanymi usługami, z wizytówek przekazanych przez Państwa naszym pracownikom lub przedstawicielom lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy) mogą być przetwarzane przez DPPA Audit w celu utrzymywania i zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

DPPA Audit, której pracownik bądź przedstawiciel otrzymał bądź uzyskał Państwa dane kontaktowe pełni rolę administratora takich danych. Pozyskane dane kontaktowe, w zakresie: imię, nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa (dalej określanego jako „Klient”), adres Klienta, telefon, faks, adres e-mail, stanowisko/rola w strukturze Klienta, informacje na temat współpracy oraz kontaktów z DPPA Audit, dane wymagane przepisami prawa, wykształcenie, płeć, informacje dotyczące języka ojczystego i używanego do korespondencji, mogą być udostępniane, z zachowaniem wymogów przepisów prawa oraz tożsamości celu przetwarzania, wyłącznie podmiotom z grupy DPPA Audit.

Państwa dane kontaktowe przekazane zostały DPPA Audit dobrowolnie, zgodnie z prawem, bądź pozyskano je z powszechnie dostępnych źródeł. Macie Państwo prawo dostępu do treści tych danych, prawo do ich poprawiania, do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu w tym przedmiocie. W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt zgodnie ze wskazówką zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu (w rubryce „Pytania”).

Wykorzystanie informacji

Dane osobowe lub inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem niniejszej strony są wykorzystywane jedynie w ograniczonych celach wskazanych w niniejszej polityce lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane te mogą być wykorzystywane w celach: marketingowych, w tym akcji marketingowych, udostępniania lub przesyłania Materiałów, jak również w celu prawidłowego administrowania stroną.

Osoby, które rejestrują się w witrynie w celu uzyskania dostępu do jej niektórych treści, zainteresowane zapoznaniem się lub przesyłaniem Materiałów, mogą zostać poproszone o podanie bardziej szczegółowych danych. Możemy również skorzystać z tych informacji w celu personalizacji kontaktów za pośrednictwem strony internetowej. Ponadto Webmasterzy mogą w razie konieczności wykorzystywać wprowadzone przez Państwa informacje dla różnych celów związanych z witryną sieci Web.

Niniejszym chcemy zapewnić, że nasze działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem oraz że wprowadziliśmy procedury, zgodnie z którymi musimy uzyskać niezbędne zgody wymagane w celu przesłania Państwu pocztą elektroniczną informacji handlowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania Informacji.

Udostępnianie informacji

Przewidywany krąg odbiorców informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej to oprócz DPPA Audit, dostawcy usług lub partnerzy DPPA Audit w związku z tworzeniem i przesyłaniem Materiałów, dostawcy usług internetowych w zakresie administrowania i technicznej obsługi strony oraz inne podmioty, którym udostępnienie informacji jest potrzebne lub wskazane dla realizacji celów, o których mowa w tytule powyższym lub zostało uzgodnione w związku ze współpracą przy realizacji tych celów.

Informacje przetwarzane przy użyciu strony, mogą być przekazywane stronom trzecim dla celów określonych powyżej. Dane osobowe będą przekazywane przy spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

W razie konieczności, informacje w tym dane osobowe mogą zostać ujawnione organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne lub pożądane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi lub standardami zawodowymi.

Blogi, fora, serwisy wiki i inne media społecznościowe

Ta strona internetowa może zawierać różne blogi, fora, serwisy wiki oraz inne aplikacje mediów lub serwisów społecznościowych, które pozwalają Państwu dzielić się treściami z innymi użytkownikami (łącznie „Aplikacje mediów społecznościowych”). Jakiekolwiek dane osobowe lub inne informacje, które przekazujecie Państwo do jakiejkolwiek Aplikacji mediów społecznościowych mogą być odczytane, zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników takiej Aplikacji mediów społecznościowych, której to aplikacji nie kontrolujemy wcale bądź kontrolujemy wyłącznie w znikomym zakresie. W związku z powyższym, nie jesteśmy odpowiedzialni za użycie, w tym użycie niewłaściwe bądź przywłaszczenie przez innego użytkownika jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, które przekazują Państwo do jakiejkolwiek Aplikacji mediów społecznościowych.

Bezpieczeństwo informacji

Mamy wdrożone odpowiednie standardy bezpieczeństwa technologicznego i operacyjnego zapewniające ochronę wszelkich dostarczonych informacji przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

DPPA Audit zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między DPPA Audit a użytkownikiem witryny.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy jak ważna jest ochrona prywatności dzieci. Witryna internetowa podlegająca niniejszym zasadom ochrony prywatności nie jest przeznaczona ani świadomie zaprojektowana dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy ani nie utrzymujemy świadomie informacji o osobach poniżej 13 roku życia.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, prosimy przesłać korzystając ze strony "Kontakt".

 

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy