Strona główna » Aktualności » Aktualności » Nowe regulacje Ustawy o rachunkowości

Aktualności

Nowe regulacje Ustawy o rachunkowości

2015-09-26

W dniu 8 września 2015 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg dalszych uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Ułatwienia te będą miały generalnie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 roku. Jednak jednostki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu nowych rozwiązań już przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych za 2015 roku.

 

Zmiany regulacji ustawy o rachunkowości można zasadniczo podzielić na trzy rodzaje. Po pierwsze są to modyfikacje związane z koniecznością dostosowania przepisów do rozwiązań unijnych. Głównym ułatwieniem związanym z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek są rozstrzygnięcia przewidziane dla jednostek małych dotyczące uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Do innych najważniejszych zmian wynikających z implementacji tej dyrektywy można zaliczyć m.in.:

-     zmiany przepisów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

-     usunięcie kategorii strat i zysków nadzwyczajnych i prezentacja zdarzeń losowych

-     rozszerzenie katalogu jednostek sporządzających sprawozdanie z działalności

-     wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych

-     rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego

-     nowe zasady odpisywania kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

-     zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

 

Drugą grupą zmian są ułatwienia związane z dostosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Zmiany te polegają na:

-     rozszerzeniu aktualnego katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia związane z kwalifikacją umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych, możliwością niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych, czy nieustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-     modyfikacji art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który dotyczy dnia, na który przelicza się wielkości wyrażone w euro

-     zwolnieniu spółdzielni z obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym

 

Trzeci rodzaj zmian wynika z wprowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych.

 

« Wstecz

Zadaj pytanieWspółpracujemy

Polecamy